Aktivnosti

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ u saradnji sa Centrom za romske inicijative iz Nikšića uz finansijsku podršku FAKT-a (Fond za aktivno građanstvo) je od 15. maja 2014 godine počeo sa realizacijom projekta „„Svratište za djecu ugroženu eksploatacijom od prosječenja“ u okviru “De facto Equal”, podržanog  kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

FAKT
INFORMACIJE O PROJEKTU:

Projekat je rezultat težnji Defendologija centra da se eksploatacija djece svih oblika svede na najmanju moguću mjeru. Svratište je kancelarija u kojoj djeca ugrožena prosjačenjem i dovedena u rizik da to budu, UVIJEK mogu potražiti pomoć i dobiti zaštitu. Defendologija centar će preduzimati sve one radnje koje su neophodne kako bi se djeca zaštitila od iskorišćavanja i bila lišena brojnih opasnosti koje ih čekaju na ulici.
Na ovoj stranici možete biti informisani o svim relevantnim aktivnostima.

Nakon završetka projekta 15.12.2014 godine Defendologija centar će kroz sekciju „Klub mladih defendologa“ nastaviti da pomaže, okuplja, upućuje djecu i njihove roditelje i ukazuje im na brojne opasnosti od eksploatacije prosjačenjem.

Ciljna grupa : su svi akteri sistema koji su od značaja za uspješno sprečavanje ekspoloatacije od prosjačenja na lokalnom nivou u Nikšiću. (CSR Nikšić, Uprava policije, NVO koje se bave ovom oblašću, romske i egipćanske organizacije civilnog društva, lokalna samouprava, naučne organizacije i drugi akteri).

Problem i njegove dimenzije: : Defendologija centar je prvo počeo da se bavi analizom i stručnim posmatranjem i istraživanjem ove oblasti. Vrlo brzo shvatili smo da se djecom ugroženom eksploatacijom u crnogorskom društvu skoro niko ne bavi. Ova djeca najčešće su iz populacije roma i egipćana. Članovi defendološkog centra su kao i brojni drugi građani svjedoci prosjačenja na javnim mjestima, prometnim ulicama, trgovima, trgovačkim objektima, vjerskim objektima i terasama ugostiteljskih objekata. U Nikšiću na ulicama milostinju najčešće traže djeca, žene sa sobom vode djecu kako bi kod građana izazvale sažaljenje. Prema zapažanjima članova ovog centra problem prosjačenja je aktuelan tokom cijele godine ali povećava se tokom državnih i vjerskih praznika, svadbi i za vrijeme turističke sezone. U obavljenim razgovorima sa djecom dolazi se do saznanja da su djeca primorana da prose i da određenu količinu dobijene milostinje odnose svojim roditeljima. Takođe, zabrinjavajuća je činjenica da ova djeca uglavnom ne pohađaju redovni (obavezni) školski sistem, nemaju zdravstveno osiguranje, nemaju regulisan građansko-pravni status i kao takva odrastaju u jednom vrlo neprijateljskom okruženju. Vrlo često su predmet izrugivanja, sitnijih fizičkih napada od punoljetnih lica, a mogu postati i žrtve trgovine ljudima i drugim oblicima kriminalnih delikata. Njihova sudbina je neizvjesna, često mogu postati predmet seksualne eksploatacije, ekonomskog iskorišćavanja, podpadanja pod ropski položaj a moraju se povinovati negativnim „pravilima ulice“.

Pozivamo sve zainteresovane ljude, privatnike i preduzeća da nas kontaktiraju i skromnim doprinosom pomognu rad „SVRATIŠTA“.
Naš žiro račun je: 550-13604-11 PIB 02887142

Fotografije izgleda Svratišta i kancelarije DF Centra:

Kancelarija DF

Kancelarija Defendologija centra

Prostor za rad sa djecom koja dolaze u Svratište:

Kancelarija Svratišta

Radni prostor :

Radni prostor