Nastavak realizacije u 2015

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“ (KLUB MLADIH DEFENDOLOGA) u saradnji sa Centrom za romske inicijative iz Nikšića uz finansijsku podršku Lokalne samouprave Opštine Nikšić – kroz javni konkurs  su od 1 avgusta 2015 godine nastavljaju sa realizacijom projekta „„Svratište za djecu ugroženu eksploatacijom od prosječenja“. Rad Svratište bez obzira na sredstva do sada nije prekidan. Značajnu pomoć organizaciji pružilo je sveštenstvo Manastira Ostrog.

Donator Opština Nikšić

PLANIRANE AKTIVNOSTI:

U toku planiranih aktivnosti aktivisti i volonteri Defendologija centra će u cilju realizacije nastavka ovog projekta preduzimati aktivnosti na:

1. Kućnim posjetama

2. Radionicama za djecu koja su izložena eksploataciji od prosjačenja.

3. Obezbjeđenju humanitarne pomoći djeci i porodicima.

Kućne posjete: Sastoje se od organizovanih posjeta porodicama čija su djeca izložena eksploataciji od prosjačenja kao i djeci koja to mogu postati od strane službenika Centra za socijalni rad, NVO, policije i drugih neophodnih subjekata. Posjete se sprovode u cilju  da se na zajedničkom cilju uvežu državni organi i NVO kao i da roditelji koji nijesu pokazaivali do sada zainteresovanost za pohađanje radionica u okviru prvog dijela projekta, shvate štetnost ovih pojava.

Radionice za djecu: radionice usmjerene na dobijanje osnovnih informacija kroz igru o štetnosti prosjačenja, bolesti zavisnosti, trgovine ljudima, maloljetničke delinkvencije….

Humanitarna pomoć: Djeci i porodicama koji učestvuju u programu Klub mladih defendologa obezbjeđuje pomoć u hrani, obući, odjeći putem donatora. U okviru ovog programa obezbijeđen je do sada veliki kontigent pomoći u ulju, brašnu, šećeru, čarapama za zimu i drugoj robi. Takođe za četiri porodice obezbijeđeni su Vaučeri od po 50 eura za kupovinu i HDL LAKOVIĆ.

DOSADAŠNJE ISKUSTVO:

Pokazalo je da se članovi porodica i djeca,  veoma rado vraćaju u prostorije „Svratišta za djecu“. Članovi organizacije se trude da im uvijek ukažu na problem prosjačenja, njegovu štetnost i opasnosti kao i uruče prigodnu pomoć. Logističku pomoć imamo od partnerske organizacije  „CRI Nikšić“.

Fotografije individualnog dolaska:

Naša korisnica            Korisnica usluge       posjeta qq       pomoć   Ishrana 1

Fotografije radionica za djecu:

Radionice 2        Radionice 3       Radionice 4       Radionice 5      radionice 6 sa volonterkom

Posjete Stanici policije u Nikšiću sa djecom:

Posjete djece 1  Posjete djece 3   Posjeta djece 4Posjeta djece 2

Kućne posjete:

kućne posjete 1             Kućne posjete 2             Kućne posjete 4     kućna posjeta 05.09.Ramaj

Advertisements